Để viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất

Đơn xin nghỉ việc (hay đơn xin thôi việc) là mẫu văn bản chuẩn được sử dụng để hoàn tất thủ tục xin thôi việc. Một lá đơn xin nghỉ việc hay không chỉ thể hiện bạn là người có cách làm việc chuyên nghiệp mà còn giúp quá trình nghỉ việc của bạn được thuận lợi và hợp pháp. Cùng trithucviet.net tham khảo quy trình xin nghỉ việc, các mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn và cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp dưới đây.

1. Quy trình xin nghỉ việc

1.1 Viết đơn xin nghỉ việc

 • Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 – 01. Sau khi viết đơn xong, người xin việc chuyển đơn cho Quản lý xem xét theo bước 2.
 • Mẫu được lấy trực tiếp tại khvực phòng NS.
 • Người xin nghỉ việc phải đảm bảo đúng thời hạn báo trước. Nếu không đảm bảo đúng thời hạn báo trước, người xin nghỉ việc phải bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất và các khoản thưởng cho những thời gian chưa được tính lương.
 • Đối với các quy định về nghỉ việc không có trong quy trình này hoặc các quy định khác của công ty thì thực hiện theo bộ luật lao động và các văn bản pháp luật lao động liên quan

Thời hạn báo trước cụ thể:

 • Đối với hợp đồng thử việc 1 tháng là 3 ngày, 2 tháng là 7 ngày
 • Hợp đồng có thời hạn 1 – 3 năm là 30 ngày.
 • Hợp đồng vô thời hạn là 45 ngày.

1.2 Xem xét của quản lý

 • Thẩm quyền và trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng các phòng ban.
 • Đối với nhân viên các bộ phận có cấp tổ trường thì trước khi chuyển cho quản lý thì phải chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận.
 • Đối với các quản lý, nhân viên do Giám đốc trực tiếp quản lý thì sau khi viết đơn, người xin nghỉ việc chuyển trực tiếp cho phòng Nhân sự theo bước 3.
 • Quản lý có thẩm quyền xem xét phải xác định các tâm tư nguyện vọng của nhân viên. Nếu vượt ra ngoài khả năng, thì Quản lý phối hợp với phòng Nhân sự để xem xét giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết được thì ký xác nhận vào đơn xin nghỉ việc và chuyển trả lại đơn cho người xin nghỉ việc.
 • Quản lý có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn cho người xin nghỉ việc không quá 2 ngày làm việc.

1.3 Xác nhận của phòng nhân sự

 • Người xin việc chuyển lại đơn cho Phòng Nhân sự.
 • Phòng Nhân sự có trách nhiệm trao đổi với quản lý các bộ phận để xác định tâm tư nguyện vọng của NV.
 • Thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đơn

1.4 Duyệt cho nghỉ việc

 • Với trường hợp xác định cho nghỉ việc, Phòng Nhân sự chuyển đơn xin nghỉ việc cho GD duyệt kèm theo phương án thay thế.
 • Thời gian chuyển đơn cho GD không quá 4 ngày kể từ khi nhận được đơn

1.5 Thanh lý hợp đồng

– Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức việc thanh lý hợp đồng với CNV.

– Việc thanh lý gồm các nội dung:

 • Hoàn thành các công việc cần thực hiện trước khi nghỉ việc theo biên bản bàn giao công việc.
 • Biên bản bàn giao các công cụ dụng cụ cho Quản lý bộ phận.
 • Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu đính kèm quy trình này.
 • Bản cam kết nghỉ việc

1.6 Quyết định cho nghỉ việc

 • Sau khi hoàn thành việc thanh lý công việc, Phòng NS lập biên bản thanh lý nghỉ việc, thảo quyết định nghỉ việc trình GD ký (kèm theo các biên bản thanh lý).
 • Quyết định nghỉ việc được chuyển cho người xin nghỉ việc, quản lý bộ phận, Phòng NS lưu 1 bản (và kèm theo các chứng từ thanh lý bản chính) và 1 bản chuyển cho Phòng Tài chính – Kế toán làm căn cứ thanh toán cho người nghỉ việc (phải kèm theo các biên bản thanh lý, bảng chấm công, biên bản đánh giá…)

1.7 Thanh toán các chế độ còn lại

 • Phòng Tài chính – Kế toán có trách nhiệm phối hợp Phòng Nhân sự để lập bảng thanh toán cho người xin nghỉ việc và trình GD duyệt. Phòng Tài chính – Kế toán chỉ thanh toán cho người nghỉ việc khi đã có đầy đủ hồ sơ xác nhận từ Phòng NS chuyển sang.
 • Phòng Tài chính – Kế toán trực tiếp liên hệ với người xin nghỉ việc để làm thủ tục thanh toán.
  Đối với các trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại thì Phòng Nhân sự có trách nhiệm giải quyết và gửi báo cáo cho Giám đốc theo báo cáo hàng tuần

2. Một số mẫu đơn xin nghỉ việc

2.1 Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng việt

2.1.1 Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty…………………………………

                Trưởng phòng Hành chính.

Tôi tên là                                : ………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại phòng: ………………………………………………………………………….


Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do: ..………………………………………………………………………………………………………..  

kể từ ngày …………………………..Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà…………………………………………….

Tôi xin chân thành cám ơn!

…., ngày….. tháng…..năm……

                                                                                                  Người làm đơn

TẢI VỀ Đơn xin thôi việc mẫu cơ bản

2.1.2 Mẫu đơn xin nghỉ việc của ngành giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC NGÀNH GIÁO DỤC

                                  Kính gửi: – Sở GD&ĐT ……………………………………….

                                                – Hiệu trưởng trường ……………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành:………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………… Tổ chuyên môn:…………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường ……………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….

Lý do:

………………………………………….. …………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………………………………….

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

………………., ngày……..tháng…… năm ……..

XÁC NHẬN CỬA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)     

    TẢI VỀ  Mẫu đơn xin nghỉ việc của ngành giáo dục

2.1.3 Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân viên chức nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường ………………………………………………………

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên: Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:

Đơn vị làm việc:

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)

Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

Lý do nghỉ việc:

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi đựoc phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho :………………………………….
có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.          

           …….., ngày…..tháng….năm 20…

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa,TTâm                       Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                       (Ký và ghi rõ họ tên)

nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do:

  Trưởng đơn vị

  (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TẢI VỀ Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân viên chức nhà nước

2.1.4 Mẫu đơn xin nghỉ việc cho công nhân của các công ty, xí nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi :      Ban lãnh đạo Công ty………………………………………………….

                        Trưởng phòng …………………………………………………………

 Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận làm việc: ……………………….

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty ………….  trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

 Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt X năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

 Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………. , ngày ……tháng ….. năm 20……

  Ý kiến trưởng bộ phận    Người làm đơn

TẢI VỀ Mẫu đơn xin nghỉ việc cho công nhân của các công ty, xí nghiệp

2.2 Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng anh-
Letter of Resigna

Letter of Resignation

Full Name:………………………………
Address:………………………………….
City…..State…..Zip Code…………..
Phone Number:
Email:…………………………………….

Date: (dd/mm/yyyy)………………….

Title:……………………………………….
Organization:…………………………..
Address:………………………………….
City…..State….Zip Code…………….

Dear Mr./Ms:…………………………….

Please accept this letter as formal notification that I am leaving my position with ABC company on ………..(date).

Thank you for the opportunities you have provided me during my time with the company.

if I can be of any assistance during this transition, please let me know.

Sincerely,

Your Signature

2.2.1 Goodbye letter to colleagues

Sample 1

Hello All,

I want to bid farewell to you all and inform you that I am leaving my position at [ ]. Tomorrow is my last day at work.

I have enjoyed working for this company and I appreciate having had this wonderful opportunity to work with you all.

During these last two years you all have provided me support and through your encouragement and guidance I have been able to excel at the projects offered to me. With many of you, I have shared a unique camaraderie which I hope will continue in the years to come even though I shall not be here with the company. I now look forward to this new position that brings forth new challenges and adds more diverse experience to my career.

I do wish you and the company every success in all its future endeavors.

You can be in touch with me by:

Email – ABC@gmail.com

Or call me at ( )

Also, I would like to add you to my LinkedIn profile, if you would as well, please do accept the invitation. I shall be sending you requests to join my LinkedIn network soon.

With best regards,
[ …………………………….]

Sample 2

Dear All,

After a year of exciting and memorable stint with [ ], I am bidding adieu next week to this company to pursue other career opportunities. As I move on, I would like to take a moment to remember and cherish our times together. It’s been great interacting and knowing each one of you. Even though I will miss you all here I am looking forward to this new challenge and to start a new phase of my career.

This is not a goodbye, only “hasta luego” or “see you later”.

Do stay in touch.

My personal contacts are:

Email (xyz@yahoo.com)

Contact phone number (………………………………. ).

Please do drop in a note with your personal contacts to my mail id.

Good luck and wish you all the best in your endeavors!

Best regards,
[……………………………………….. ]

2.2.2 Goodbye letter from employee to manager

Hi John,

As I informed you in our meeting last week, my last working day at ABC is next Friday, Sept. 29th. I want to take a few minutes today to convey my thoughts in being part of your team for the last 2 years.

I have been extremely satisfied with my work at ABC, working under your guidance has been a learning and an enjoyable experience. I thank you for your support and encouragement during these two years.

However, I feel that it is time for me to move on to new opportunities. This decision was not an easy one and it took a lot of consideration. I think this decision is in the best interests towards fulfilling my career goals. I want to do my best in completing my existing responsibilities and then ensuring a smooth transition.

Also, I would like to thank you again, Amy, Andrew, and all others for the help and guidance during all these years of my employment, and would like to extend my best wishes to the entire group.

My personal contacts are:

Email (xyz@yahoo.com)

Contact phone number (………………… ).

Please feel free to contact me even later on in case you need help with the transition of my responsibilties to another employee.

Sincerely,
[……………………………………. ]

2.2.3 Goodbye letter from manager to his/her Team

Dear Team,

As I informed you all in the last meeting, I am moving on to a new challenging position in another company next week. My last working day is Friday, January 25th.

Today I want to take the opportunity to thank you all for being a great team to work with all these years.

It has been an amazing working with you all these last three years and I will miss your enthusiasm, perseverance, and the ‘never say die’ spirit and of course the talent that you brought to our group. I thank you for all your support throughout and hope you continue to extend your cooperation to the current leadership teams and the succeeding manager. I wish you all, my fellow partners and everyone in the larger XYZ family, all the very best.

Do not hesitate to contact me at: 123@yahoo.com.

With best wishes,
[……………………………… ]

TẢI VỀ Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng anh/ Letter of Resignation

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc

3.1 Trình tự viết một lá đơn xin nghỉ việc chuẩn

Lời chào: Viết rõ tên và danh hiệu chính thức của người quản lý

Đoạn 1: Trình bày rằng bạn mong muốn được nghỉ việc và bao gồm thời gian chính thức sẽ rời đi. Hãy kiểm tra hợp đồng của bạn xem cần thông báo trước bao nhiêu ngày trước khi nghỉ việc để cung cấp cho người quản lý nhé!

Đoạn 2: Nếu muốn, bạn có thể đề cập đến lí do vì sao rời đi, có thể là bạn muốn có một môi trường làm việc khác hoặc muốn dành thời gian để học tập thêm hay nghỉ ngơi nhưng điều này  không quá cần thiết. Nếu bạn chọn để nói lí do rời đi thì hãy nói những điều tích cực – tập trung vào nơi bạn sẽ đi đến chứ không phải về những gì bạn không thích ở công việc hiện tại của mình.

Đoạn 3: Trừ khi bạn biết mình không hoàn toàn sẵn sàng, hãy nói rằng bạn mong muốn hỗ trợ quá trình bàn giao và hướng dẫn cụ thể nhân viên mới để công việc diễn ra được suôn sẻ.

Đoạn 4: Cảm ơn người quản lý vì đã hỗ trợ trong thời gian bạn làm việc cho công ty. Nếu bạn có trải nghiệm tốt đặc biệt, hãy đi sâu hơn một chút về những gì bạn đánh giá cao về công việc (những người đã làm việc cùng, những dự án đã thực hiện…)

Đoạn 5: Nếu bạn muốn có một lá thư tham khảo từ người quản lý, bạn có thể yêu cầu ở đây.

Đoạn kết: Hãy sử dụng các câu chào như “Trân trọng”. Nếu là đơn xin việc viết tay, bạn chỉ cần viết và ký tên. Nếu gửi đơn xin nghỉ việc qua email, chỉ cần ghi tên và thông tin liên hệ của bạn.

3.2 Những lý do cần viết đơn xin nghỉ việc

3.2.1 Vì sao cần viết đơn xin nghỉ việc

 • Nghỉ việc đúng quy trình cùng mẫu đơn xin nghỉ việc hay kết hợp với cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp sẽ tạo cho công ty và các đồng nghiệp có ấn tượng tốt về bạn, đây cũng là một trong những điều thể hiện trình độ và cách làm việc chuyên nghiệp của nhân viên, mặt khác việc xin nghỉ cùng một lá đơn chuyên nghiệp giúp việc chấm dứt hợp đồng thuận tiện hơn, và quá trình nghỉ được nhanh chóng.
 • Để nhận được lương và những hỗ trợ đúng như quy định của hợp đồng lao động thì việc xin nghỉ của bạn cần được đồng ý của người quản lý hay giám đốc, do đó hay khôn khéo trong việc lấy lý do. Người lao động muốn nghỉ nhưng tự ý nghỉ mà không có thông báo tới người sử dụng lao động được coi là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng và sẽ phải chịu phạt theo quy định

Những lý do nghỉ việc chính đáng :

 • Bạn muốn thay đổi công việc
 • Thay đổi địa chỉ, không còn thuận tiện cho việc đi làm tại công ty.
 • Định hướng phát triển không phù hợp với công ty
 • Tham gia một khóa học, không thể tập trung cho công việc.
 • Cần dành thời gian cho gia đình.

3.2.2 Nghỉ việc thế nào là vi phạm hợp đồng

Bộ luật lao động Việt Nam có quy định, người lao động ký hợp đồng với người sử dụng lao động là công ty, doanh nghiệp, khi muốn chấm dứt hợp đồng cần báo trước một khoảng thời gian nhất đinh, tùy theo loại hợp đồng lao động hai bên đã ký, nếu tự ý nghỉ việc mà không được đồng ý của công ty, người lao động được coi là đơn phương chấm dứt hợp đông và phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 • Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.
 • Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.
 • Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được quy định tại Điều 428 Bộ luật dân sự 2015.

Không được nhận trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động có thể tới nửa tháng hoặc một tháng tiền lương, ngoài ra có thể người lao động sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty. Trong nhiều trường hợp người lao động sẽ gặp khó khăn trong khi xin việc tại các công ty mới. Do đó hay nghỉ việc đúng cách để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Leave a Reply